ተግባራት

ኣብ ዕዳጋ ዝሓሰረ

ብፍሉጥ ትሑት ዋጋ ክሳዕ ዝደለኻዮ ግዜ ተዛረብ፡ ከም ድላይካ ደጋጊምካ ተዛረብ።

ኢንተርነት የብልካን፧ ምንም ጸገም የብሉን!

እቲ እትድውለሉ ሰብ ግድን ስማርትፎን ወይ ኢንተርነት ኪህልዎ የብሉን። ናብ ኵሉ ቊጽርታት ቴለፎን፡ ማለት ናብ ሞባይልን ቀዋሚ ቴለፎን ገዛን ክትድውል ትኽእል።

ድንቂ ዝኾነ ድምጺ

”ጽቡቕ ኣይስማዕን ኣሎ” ምባል ይተርፈካ። እቲ ዓይነት ድምጺ ድንቂ’ዩ።

ምስ ኵላተን ወሃብቲ ኣገልግሎት ቴለፎን (ኦፐረይተራት) ይሰርሕ

ነቲ ኣፕ ተጠቒምካ ትድውል። ብርግጽ ምስቲ ኣገልግሎት ቴለፎን ዚህበካ ኦፐረይተር ክትቅጽል ትኽእል ኢኻ።

ናጻ ደቃይቕ ኣዋህልል

ነቲ ኣፕ ሼር ግበሮ እሞ፡ ዝኾነ እትፈልጦ ሰብ ከውርዶ ከሎ፡ ናጻ ደቓይቕ ትቕበል።